Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes.

Kuberan, Malathy and Abdul Latif, Adibah (2008) Kesediaan Bakal Guru Siswazah Yang Mengikuti Program khas Pensiswazahan Guru Untuk Mengajar Mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Satu Kajian Kes. Bachelor's thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: Http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfw...

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesediaan bakal guru siswazah yang mengikuti Program Khas Pensiswazahan Guru untuk mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan setelah tamat pengajian di Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini menyentuh dua aspek iaitu sikap dan kemahiran bakal guru siswazah tersebut. Kajian dijalankan dengan menggunakan instrumen soal selidik kepada semua bakal guru siswazah tahun 4 kursus Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan di Fakulti Pendidikan, UTM. Respondennya adalah seramai 100 orang .Instrumen kajian adalah dalam bentuk soal-selidik dan nilai kebolehpercayaan (alpa croanbach) yang diuji melalui kajian rintis adalah α = 0.7159.. Data mentah dianalisis menggunakan perisian SPSS Statistical Package For Sosial Science 11.5 meliputi kekerapan, peratus, min, sisihan Piawai dan Ujian-t. Semua hasil dapatan dikumpul dan dirumuskan bagi mendapatkan nilai kekerapan dan peratusan. Semua hasil dapatan dikumpul dan dirumuskan bagi mendapatkan satu gambaran yang jelas mengenai kesediaan bakal guru siswazah untuk mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa bakal guru siswazah PKPG menunjukkan kesediaan dari segi sikap dan kemahiran untuk mengajar mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan di sekolah. Berdasarkan Ujian-t didapati bahawa tiada perbebezaan yang dikenalpasti antara jantina

Item Type: Thesis (Bachelor's)
Additional Information: Bahan ini boleh diperolehi di Pusat Sumber Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sila rujuk laman web http://www.fp.utm.my/ePusatSumber untuk mengenalpasti status laporan/tesis. Sila Rujuk pada No Perolehan : 07921
Subjects: Technical & Vocational Education > Technical and Vocational Education
Divisions: Universiti Teknologi Malaysia
Depositing User: Admin IT UTM
Date Deposited: 04 Jun 2013 16:02
Last Modified: 02 Oct 2014 05:11
URI: http://merr.utm.my/id/eprint/11051

Actions (login required)

View Item View Item